ČÍM SE ZABÝVÁME...

Rozsah našich služeb je rozdělen na soukromou klientelu (tedy občané) a firemní klientelu. Níže se dočtete které konkrétní služby a úkony nabízíme.

PRIVÁTNÍ KLIENTELA:

1. trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • právní pomoc při podávání trestního oznámení, svědectví a vysvětlení u Policie České republiky a Státního zastupitelství
 • zastupování poškozeného v trestním řízení, spolu s uplatňováním nároku na náhradu škody
 • právní pomoc při zprostředkování alternativního řešení trestních věcí

2. rodinné právo

 • zastupování v rozvodovém řízení
 • pomoc při osvojení dětí
 • úprava a zajišťování styku rodičů a dalších příbuzných s dětmi
 • úprava a zajišťování výživného na nezaopatřené děti

3. občanské právo

 • konzultace a příprava předmanželských smluv
 • úprava společného jmění manželů za trvání manželství
 • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství
 • sepisování a konzultace veškerých smluv - např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodech a nájmu nemovitostí, dohody o narovnání a pod.
 • směnky a právní věci s nimi související
 • správa a realizace pohledávek
 • právní zastupování v exekučním řízení
 • právní zastupování před soudy a jinými správními orgány
 • právní zastupování v rozhodčím řízení a arbitrážích

4. obchodní právo

 • kompletní právní servis poskytovaný externí formou
 • právní pomoc při nekalosoutěžním jednáním
 • sepisování a konzultace veškerých smluv - např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodech a nájmu nemovitostí, dohody o narovnání a pod.
 • směnky a právní věci s nimi související
 • správa a realizace pohledávek
 • právní zastupování v exekučním řízení
 • právní zastupování před soudy a jinými správními orgány
 • právní zastupování v rozhodčím řízení a arbitrážích

5. správní právo

 • zastupování ve věcech přestupkových
 • zastupování ve věcech jiných správních deliktů
 • zastupování v řízení vedených před správními orgány – např. živnostenský úřad, katastrální úřad
 

FIREMNÍ KLIENTELA:

1. občanské právo

 • sepisování a konzultace veškerých smluv - např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodech a nájmu nemovitostí, dohody o narovnání a pod.
 • směnky a právní věci s nimi související
 • správa a realizace pohledávek
 • právní zastupování v exekučním řízení
 • právní zastupování před soudy a jinými správními orgány
 • právní zastupování v rozhodčím řízení a arbitrážích

2. obchodní právo

 • kompletní právní servis poskytovaný externí formou
 • zakládání a likvidace obchodních společností
 • změna společenských smluv
 • právní pomoc při nekalosoutěžním jednáním
 • sepisování a konzultace veškerých smluv - např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o převodech a nájmu nemovitostí, dohody o narovnání a pod.
 • směnky a právní věci s nimi související
 • správa a realizace pohledávek
 • právní zastupování v exekučním řízení
 • právní zastupování před soudy a jinými správními orgány
 • právní zastupování v rozhodčím řízení a arbitrážích

3. správní právo

 • zastupování ve věcech přestupkových
 • zastupování ve věcech jiných správních deliktů
 • zastupování v řízení vedených před správními orgány – např. živnostenský úřad, katastrální úřad

ÚVOD | KDO JSME | ČÍM SE ZABÝVÁME | NAŠE PORTFOLIO | KONTAKTY

AK PÁNEK & PÁNEK © 2014